288-3600

36dia x 29""
Round

glass
cajun_iron_110