965-3600

36dia x 22""
Round

glass
pyrite_tex_metallic