185-2400

24dia x 24""
Round

glass
cajun_iron_110