406-2300

23dia x 24""
Round

glass
european_gold_128